האתר - כללי

 

1.  בתקנון זה תהינה למונחים הבאים המשמעות כדלקמן.
     א. "יורוקום" – יורוקום תקשורת סלולרית בע"מ, או כל מי הפועל מטעמה או עבורה.
     ב. "האתר"- אתר יורוקום שתקנון זה מופיע בו.
     ג. "המשתמש", "הרוכש" או "הלקוח" - כל העושה שימוש באתר ו/או רוכש באמצעותו מוצרים ו/או שירותים.
     ד. "המשרד הראשי" – משרדה הראשי של יורוקום שברחוב הנחושת 4, רמת החי"ל, ת"א.
2.  האתר מאפשר רכישת מוצרים ושירותים על ידי כל משתמש העומד בתנאי תקנון זה.
3.  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו באתר, והנם מהווים הסכם מחייב בין המשתמש באתר לבין יורוקום, על כן, המבקש

     לעשות שימוש באתר מתבקש לקרוא תקנון זה בעיון;
     השימוש באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווים הצהרה מטעם המשתמש/ רוכש כי קרא את תקנון האתר וכי הנו

     מסכים לקבוע בו.
4.  באתר מוצגים מגוון מוצרים. אין בכך משום התחייבות מטעם יורוקום כי כל המכשירים המוצגים באתר זמינים לרכישה, או באשר לצבעי

     המכשירים הזמינים לרכישה. במידה ואמצעי התשלום חויב והסתבר כי המוצר אינו קיים במלאי, יורוקום תזכה את הקונה.
5.  ככל שמכיל האתר קישורים לאתרי אינטרנט שאינם שייכים ליורוקום, הרי שיורוקום לא תישא בכל אחריות לתוכן האתרים האחרים או

     תקינותם, או לכל התקשרות שיבצע המשתמש עם גורמים שלישיים דרך אותם אתרים.

 

תנאים לשימוש באתר

 

6.  עצם השימוש באתר מהוה הצהרה והתחיבות מצד המשתמש באתר כדלקמן.
     א. כי הינו מתחייב שלא לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית.
     ב. כי הוא כשיר משפטית להשתמש ולבצע רכישות באתר; למען הסר ספק תבהיר יורוקום כי במידה והמשתמש באתר זקוק לאישור מצד

         גורם כלשהו לשם שימוש באתר (בין אם אופטרופסו ובין אם כל גורם אחר) הרי שבשימושו באתר מצהיר המשתמש בפני יורוקום כי

         קיבל אישור ממי אשר מוסמך להעניקו.  
     ג. כי הוא בעל כרטיס אשראי התקף לשימוש במדינת ישראל.
     ד. כי הינו בעל תיבת דואר אלקטרוני ובעל כתובת לקבלת דואר בישראל .
     ה. כי הוא מסכים לכך שיורוקום תפקח על שימושו באתר דרך "עוגיות" ו/או באופן דומה אחר, וכי יורוקום תהא רשאית לעשות במידע כזה

         שימוש לצורך בקרה ופיקוח על השירותים הניתנים באתר, לצורך עסקיה של יורוקום, או לכל מטרה חוקית אחרת.
     ו.  כי בשימושו באתר הינו מסכים לכך כי יורוקום תשתמש בפרטיו לצורך משלוח עדכונים, וכן משלוח חומר פרסומי ושיווקי באמצעות כתובת

         הדואר האלקטרוני של המשתמש.

7.  יודגש, כי מבלי לפגוע באמור לעיל, יורוקום שומרת על זכותה למנוע שימוש באתר, מבלי צורך לנמק ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

אבטחת מידע והגנת פרטיות

 

8.   משתמש באתר מתבקש לספק מידע, כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי וכדומה לצורך

      ביצוע העסקה.
9.   יורוקום נוקטת ותמשיך לנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע המועבר אליה לשם

      ביצוע רכישה באתר.
10. יורוקום תאפשר גישה למידע המסופק לה בידי המשתמש באתר רק למי מטעמה הזקוק למידע לצורך מתן השירות.
11. יורוקום דואגת להגן על המידע אשר נמסר לה בידי משתמשי האתר באמצעות יישום טכנולוגיה חדישה ונהלים קפדניים לאבטחת מידע.
12. למרות נקיטת האמצעים לאבטחת המידע, כאמור לעיל,  יורוקום לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא אשר יגרם למשתמש או לצד ג' כתוצאה

      מאובדן מידע ו/או שימוש בלתי מורשה במידע עקב מקרה אשר אינו בשליטתה של יורוקום ו/או הנובע כתוצאה מכוח עליון.
13. יורוקום לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי ו/או מסתבר אשר יגרם למשתמש או מי מטעמו ו/או לצד ג' כתוצאה מאובדן מידע ו/או

      שימוש בלתי מורשה במידע.

 

קניין רוחני


14. כל חומר, מלל, תמונה, קול וסימן מסחר המוצג באתר הנו קניינה של יורוקום או של צדדים שלישיים מהם קיבלה יורוקום זכות שימוש

      מוגדרת.
15. משתמש מתחייב שלא להעתיק לשכפל להפיץ או לעשות כל שימוש בלתי מורשה במידע המפורסם באתר; שימוש בחומר המוצג באתר

      יעשה, אם בכלל, רק לאחר קבלת אישור מפורש מראש בכתב מיורוקום לביצוע השימוש.

 

ביצוע הרכישה באתר


16. על המשתמש לבחור את המוצר אשר ברצונו לרכוש, לאחר בחירת המוצר יתבקש המשתמש להזין את פרטיו (שם מלא, מספר טלפון,

      כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מלאה, כתובת למשלוח באם שונה ומספר כרטיס אשראי). יודגש שוב, בכדי לאפשר ליורוקום את

      ביצוע ההזמנה במהירות וללא תקלות על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים נכונים; יורוקום לא תהיה אחראית בגין תקלות

      באספקת המוצר הנובעות מהזנת פרטים בלתי נכונים (לדוג' מוצר אשר נשלח לכתובת אשר הוזנה באופן שגוי).
17. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.
18. לרוכש יתאפשר לבצע את הרכישה באתר באחת מהדרכים להלן: (א) תשלום באמצעות הזנת פרטי כרטיס אשראי באתר; (ב) תשלום

      באמצעות אתר PayPal; (ג) רכישה טלפונית – ככל שהרוכש יבחר באופציה זו, אזי לאחר בחירת הפריטים ולחיצה על כפתור

      "אישור רכישה", נציג האתר יצור קשר טלפוני עם הרוכש לצורך השלמת הליך הרכישה.
19. הלקוח מתחייב בזאת להעביר ליורוקום את התשלומים הנקובים באתר עבור הפריטים הנרכשים, במלואם ובמועדם.
20. תשלום באמצעות כרטיס אשראי טעון את אישור חברת האשראי הרלוונטית; במקרים בהם לא התקבל אישור לעיסקה, יורוקום לא תספק

      את המוצרים שהוזמנו.

 

אספקת המוצר

 

21. מוצרים אשר נרכשו באתר ישוגרו לרוכש בדרך כלל תוך שלושה ימי עסקים מיום שאישרה חברת האשראי את העסקה. האספקה
     תתבצע לכתובת אשר נמסרה ע"י המשתמש באתר בעת ביצוע הרכישה.

22. אספקת המוצרים תתבצע באמצעות שירות שליחויות, ובכפוף לכך ששירותים אלה ניתנים באזור בו מצויה הכתובת למשלוח
     שמסר המשתמש.

23. החברה מתחייבת לספק את המוצרים תוך שלושה ימי עסקים ממועד אישור חברת האשראי, למעט אספקה לישובים שחברת
      השליחויות אינה פוקדת אותם מידי יום.

24. בנוסף לאספקה באמצעות משלוח כאמור, יתאפשר ללקוח לאסוף באופן עצמי את המוצרים שרכש, וזאת מתחנת יורוקום אשר פרטיה יצוינו באתר.  

25. בעת אספקת המוצר, יהיו רשאים יורוקום ו/או מי מטעמה לדרוש כי המשתמש הנמען יזהה עצמו באמצעות תעודת זהות, יציג את כרטיס האשראי בו עשה שימוש לצורך רכישת המוצר וכי יחתום על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

     

 


ביטול עסקה


26. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף להוראות סעיפים 14ג – 14ה לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981

      (להלן ביחד: "החוק").
27. בכל מקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם בנכס, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו, ובמידה והמוצר כבר

      סופק לרוכש, על הרוכש להחזיר את המוצר תוך לא יותר מ-14 יום מיום האספקה, סגור באריזתו המקורית, ליורוקום בכתובת:

      רחוב הנחושת 4, רמת החי"ל, תל אביב וזאת לאחר תיאום מראש מול המוקד הטלפוני, בטלפון: 03-7699000 או בטלפון 3131*

      מהסלולרי.    
28. בכל מקרה של ביטול עסקה כאמור, יחויב הלקוח בדמי ביטול כקבוע בחוק.
29. יורוקום תהיה רשאית לבטל תוך זמן סביר עסקה אשר בוצעה באתר, וזאת בין היתר (אך לא בלבד) מהטעמים הבאים:
      א. עולה חשש כי קיום העסקה יסייע או יאפשר ביצוע פעילות בלתי חוקית.
      ב. חלה טעות באתר אשר גרמה להצגת מידע שגוי אשר סביר שישפיע על גמירות דעת הצדדים בקשר לעסקה.
      ג. נסיבות אשר אינן בשליטת יורוקום מכשילות את ביצוע העסקה ו/או מונעות אפשרות  לאספקת המוצר תוך זמן סביר.
      ד. התגלה כי המוצר אזל ממחסני יורוקום.
30. הודעה על ביטול העסקה תימסר לרוכש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת אותה ציין הרוכש בעת ביצוע ההזמנה ובמידה וחויב הרוכש בסכום

      כלשהו על ידי יורוקום טרם ביטול העסקה יזוכה הרוכש בהתאם.
31. בוטלה מכירה בנסיבות כאמור לעיל, יורוקום ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק שהוא אשר נגרם למשתמש או לצד שלישי

      כתוצאה מביטול המכירה.

 

אחריות


32. יורוקום לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא אשר יגרם למשתמש בשל ביצוע רכישה באתר או בשל אי היכולת לביצוע רכישה באתר

      ואשר יגרם כתוצאה ממעשה ו/ או מחדל ו/או מרשלנות של המשתמש או צד ג' כלשהו. ידוע למשתמש כי פעילות האתר תלויה גם

      בצדדים שלישיים המספקים שירותים בקשר לאתר, וכי יורוקום לא תישא בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו למשתמש כתוצאה ממעשה

      או מחדל של צד ג' כאמור, לרבות ומבלי לגרוע במקרים של הפסקות בפעילותו התקינה של האתר, או כשלים אחרים באתר.
33. המשתמש יישא במלוא האחריות לכל נזק אשר יגרם לו ו/או ליורוקום ו/או לצד ג' הנובע מטעות

      בהקלדת הנתונים לאתר, לרבות, טעויות בהקלדת שמו, כתובתו, מספר כרטיס האשראי שבבעלותו וכדומה.
34. יורוקום תדגיש, ניסיון מצד משתמש להזין פרטים כוזבים בביצוע רכישה הנה עבירה פלילית, אשר תגרור אחריה הליכים משפטיים פליליים

      ואזרחיים.
35. יורוקום לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג אשר עלול להיגרם כתוצאה מכוח עליון, מעשה מלחמה, איתני הטבע, שביתה או השבתה וכל מעשה

      או מחדל אשר אינו בשליטתה. יורוקום אף לא תישא באחריות לנזק עקיף ו/או תוצאתי כלשהו שייגרם למשתמש מהשימוש באתר

      או בהקשר לכך.
36. אשר על כן, המוצר מכוסה במסגרת "אחריות יצרן" כהגדרתו בתעודת האחריות המצורפת למוצר, למשך פרק הזמן המוגדר בתעודת

      האחריות. לאחר תום תקופת האחריות יוכל הלקוח לתקן ליקויים ככל שיהיו, בתשלום בלבד, ע"פ מחירים ובתנאים שיהיו תקפים

      ביורוקום מזמן לזמן, וזאת אצל יורוקום, ע"פ המצוין בתעודת האחריות.
37. הרוכש יישא באחריות ובעלות, ככל שתהא, להבאת המוצר לנק' השרות של יורוקום המפורטים בסעיף 26 לעיל ולמשיכתו בתום התיקון.
38. באם לא ייאסף מוצר שהושאר לתיקון בנק' השרות של יורוקום ע"י הרוכש, בתוך 60 יום מיום מסירתו לתיקון, רשאית יורוקום

      לסלק את המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה עקב כך.
39. מידע לגבי ביצוע תיקונים במוצרים כאמור לעיל ניתן לקבל במוקד השרות הטלפוני בטלפון 7699000 - 03 או 3131* מהסלולרי.

 

שונות


40. לשאלות, פניות, או מידע נוסף הקשור לדרכי רכישה או מוצרים המפרטים באתר ניתן לפנות לטלפון 03-7699000, 3131* מהסלולרי ,

      או במייל באמצעות "צור קשר" אשר באתר.
41. התנאים בתקנון זה מנוסחים למען הנוחות בלבד בלשון זכר, והנם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.
42. יורוקום תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לשנות אתר זה, למנוע ו/או לחסום שימוש בו מכל המשתמשים או ממשתמשים

      מסוימים בלבד, באופן זמני או קבוע, או לסיים את פעילותו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי יורוקום בקשר לכך.
43. מקום השיפוט  הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע ו/או הקשור לשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו, ודיני

      מדינת ישראל יהיו הדינים היחידים אשר יחולו בקשר לכל עניין הנובע ו/או הקשור לשימוש באתר זה.
44. רישומי המחשב של יורוקום בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
45. תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 26.2.13 וניתן לשינוי בכל עת ע"י יורקום, על פי שיקול דעתה הבלעדי.